parallax background

Utveckling av organisation och ledarskap

Välkommen till ChangeLead


 
ChangeLead hjälper företag att nå resultat genom kunskap om mänskligt beteende. Vi stödjer företag i arbetet med att utveckla en hållbar arbetskultur, effektiva ledare samt välfungerande arbetsgrupper och team där individer har förutsättningar att prestera, lära och utvecklas tillsammans. I vårt arbetssätt ser vi till helheten och använder oss av evidensbaserade och verkningsfulla metoder.

Om ChangeLead

ChangeLead grundades 2015 av Pia Bergentoft som har en bred erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling inom området företagskultur och ledarskap, utveckling av arbetsgrupper och team samt arbetspsykologisk testning och bedömning vid rekrytering, urval och utveckling i arbetslivet.

Tjänster

Uppdragens omfattning kan variera beroende på kundens behovsbild och genomförande sker på både strategisk och operativ nivå i verksamheten.

Yrkesetiska principer

ChangeLead arbetar enligt yrkesetiska principer vad gäller konfidentialitet, ansvar samt yrkesmässig kompetens och integritet och har ett strikt professionellt och oberoende förhållningssätt.

Bred förståelse

All konsultation och praktiskt genomförande bygger på nära och långsiktigt samarbete samt bred förståelse av uppdragsgivarens verksamhet och behovsbild.