Rådgivning och genomförande


ChangeLead Consulting erbjuder rådgivning och genomförande inom området företagskultur och ledarskapsutveckling, processledning, grupputveckling samt arbetspsykologisk testning och bedömning i arbetslivet.
Uppdragens omfattning kan variera beroende på kundens behovsbild och genomförande sker på både strategisk och operativ nivå i verksamheten.
Exempel på tjänsteområden
▪ Företagskultur och identifiering av kulturstärkande beteenden
▪ Utveckling av chefer och ledningsgrupper
▪ Utveckling av grupper
▪ Utveckling och implementering av värdegrund
▪ Implementering av feedbackprocess i syfte att förbättra prestation
▪ Facilitering och processtöd vid förändringsarbete
▪ Psykologisk testning och utvärdering vid urval och utveckling
▪ Stöd och rådgivning i HR-strategiska frågor

Företagskultur


ChangeLead genomför analys av existerande företagskultur i syfte att vägleda förändringsarbeten och identifiera värdeskapande nyckelbeteenden.
Arbetet inleds med en kartläggning och analys av verksamhetens utgångsläge. Processen startar via ledningsgruppen för att därefter tas vidare i verksamheten via en förankringsprocess i syfte att involvera, skapa delaktighet samt förutsättningar för att tillvarata den samlade kunskapen som finns i företaget på ett hållbart sätt.

Tillvägagångssättet är utvecklande för ledarskapet, konstruktiv för medarbetare och produktiv för verksamheten som helhet. Ledare får en ökad kunskap och förståelse om samverkande organisatoriska faktorer av betydelse för att över tid kunna arbeta med att stärka kulturen och resultatet. Ledningens uppgift i detta sammanhang är att få förändring att ske genom att skapa förutsättningar för delaktighet, engagemang och ägarskap på alla nivåer i verksamheten.

Verktyg och metoder

Denison Organizational Culture Survey - ett forskningsbaserat diagnosverktyg i syfte att hjälpa företag bättre förstå sin nuvarande företagskultur för att därifrån sedan påbörja ett kulturstärkande arbete.

Verktyg och metoder

Denison Leadership Development 360 Survey – effektiv metod för att systematiskt arbeta med att utveckla ledares kompetens och effektivitet inom de områden som enligt forskningen har visat sig vara av betydelse för en verksamhets prestationsförmåga. Ledarskapet utvärderas på flera nivåer (chef, chefskollegor, medarbetare, kunder) och i jämförelse med en chefsnormgrupp. Kan användas tillsammans med Denison Organizational Culture Tool.

Denison Leadership Potential Report – bedömning av ledarskapspotential utifrån deltagarens svar på Hogan Assessment och i relation till Denison kulturmodell. Ger information om deltagarens förmåga och effektivitet inom var och en av Denisons tolv ledarskapskompetenser baserad på individens personlighet och värderingar.

Hogan Assessment Leadership Development Reports – exekutiv coaching och underlag för dialog, ökad självkännedom och utvecklandet av individuella utvecklingsprogram för chefer och ledare kopplat till deras roll, uppdrag och ansvarsområde.

Ledarskapsutveckling


Utveckling av chefer och ledare i syfte att hjälpa dem att på ett konkret sätt förbättra sin förmåga att vara effektiva ledare i sitt dagliga operativa arbete, såsom att leda och fördela arbete, att coacha och ge feedback, att sätta mål samt utvärdera och motivera sina medarbetare på ett sätt som långsiktigt skapar resultat, trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.
Exempel på utbildning och färdighetsträning av ledare inom området:

 • Effektivt teamledarskap
 • Coaching och feedbackträning
 • Betydelsen av funktionell kommunikation
 • Att sätta mål
 • Prestationsutvärdering
 • Kultur och värdegrundsarbete

Exempel på verktyg och metoder ChangeLead använder sig av i arbetet med att coacha ledare samt öka deras insikt om områden av betydelse att vara effektiva inom. Se rutan till vänster.

Facilitering och processtöd


ChangeLead Consulting har erfarenhet av att medverka som facilitator vid utvecklings-/ och förändringsarbete i företag och organisation. Metodiken är systemisk i syfte att skapa ökat engagemang, delaktighet och möteseffektivitet på alla nivåer i verksamheten samt leda till förändringsinsikt hos ledare och i ledningsgrupper.
Arbetet genomförs vanligtvis i workshopformat och/eller i storgruppsdialog på upp till 50 deltagare per tillfälle.

Tillvägagångssättet öppnar upp för dialog under konstruktiva former, låter alla komma till tals på ett strukturerat sätt samt skapar förståelse för viktiga samverkande faktorer för att därigenom bidra till förankring och långsiktig effekt i verksamheten.

Kulturtransformation

"Arbetet genomförs vanligtvis i workshopformat och/eller i storgruppsdialog på upp till 50 deltagare per tillfälle."

Grupputveckling

De allra flesta grupper har förmåga och potential att nå bättre resultat tillsammans. Forskning visar att när grupper känner en högre nivå av tillit till varandra samt klarhet i mål, roller och ansvarsområden arbetar de mer effektivt tillsammans och förbättrar därmed resultatet.
ChangeLead Consulting använder sig av olika metoder, interventioner och tillvägagångssätt för att hjälpa grupper i en sådan utvecklingsprocess.

Exempel på verktyg, metoder och tillvägagångssätt:


 • Utbildning samt löpande stöd till ledare och team i evidensbaserade och verkningsfulla metoder och färdigheter inom grupputveckling, kommunikation, samarbete, koordinering och utvärdering av teamets arbete. Målet med insatsen är att skapa välfungerade team med förutsättningar att arbeta effektivt, lära och utveckla kunskap tillsammans samt nå uppsatta mål.
 • GDQ (Group Development Questionnaire), – evidensbaserad metod för att kartlägga gruppers effektivitet och produktivitet. Ger insikt om vilka frågor grupper behöver fokusera på för att utvecklas tillsammans. Hjälper grupper utveckla effektiva strategier i syfte att förbättra teamets produktivitet. Utvecklat av dr Susan Wheelan.
 • MBTI® (Myers Briggs Type Indicator) – teambuilding och samarbetsövningar utifrån ökad kunskap om olikheter mellan människor och hur dessa skillnader kan användas på ett konstruktivt sätt. Baseras på psykologen Carl Jungs personlighetsteorier.
 • Firo-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientations) – teambuilding, ledar- och medarbetarutveckling. Klargör dynamiken i arbetsgrupper genom ökad kunskap om vårt sätt att samspela med andra. Visar hur vi kan uppfattas av andra, kommunikationsstil samt vad som kan orsaka konflikter och missförstånd.
 • Interventioner i syfte att stödja grupper i arbetet med att klargöra mål, roller och ansvarsområden samt förbättra samarbete och lärande genom kunskaper inom effektiv kommunikation i arbetsgrupper och team.
 • Processövningar och systemiska metoder i syfte att engagera och förankra vid utveckling- och förändringsprocesser.

Arbetspsykologisk testning

ChangeLead har erfarenhet av att använda standardiserade tester vid rekrytering och urvalsarbete i arbetslivet och har under många år agerat konsultativt och rådgivande gentemot företag och organisationer i dessa frågor. Bred erfarenhet av urvalsprocesser och personbedömning på lednings- och specialistnivå samt kartläggning av utvecklingsinsatser hos individ som baseras på standardiserade testverktyg och metoder inom arbetslivet.

Det kan handla om att utvärdera och jämföra kandidaters lämplighet för olika yrkesroller. Att hjälpa företag i processen att välja den kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen. I andra fall kan det handla om att med hjälp av arbetspsykologisk testning och beteende-/situationsinriktad samtalsmetod bidra till ökad självkännedom för att därmed finna nya sätt och strategier att närma sig olika arbetssituationer, uppgifter och problem på. Vidare kan det också röra sig om utvärdering av befintliga ledarresurser i syfte att lägga grunden för långsiktig utveckling av chefer och ledare kopplat till vad som krävs framåt.

ChangeLead Consulting verkar även rådgivande vid val och användning av arbetspsykologiska tester i företag samt hjälper till vid frågor som rör analys av arbetets uppgifter och krav för att bättre förstå vilka färdigheter, förmågor och egenskaper som är av faktisk och kritisk betydelse.
Exempel på arbetsprocess:
 • Klargörande av uppdragets omfattning och genomförande.
 • Fastställande av bedömningskriterier. D.v.s variabler (personliga och kognitiva) av betydelse för arbetsprestation i respektive roll och befattning.
 • Val av arbetspsykologiska tester (personliga och kognitiva).
 • Strukturerad beteendeintervju i syfte att bättre förstå hur individen använder sina färdigheter. D.v.s hur man agerar i specifika arbetsrelaterade situationer med tonvikt på vad man faktiskt gör och hur man uppnått resultat.
 • Tolkning och återkoppling av testresultat tolkas i förhållande till bedömningskriterier.

ChangeLead Consulting är godkänd av samt följer EFPA (European Federation of Psychologists´Association) svenska och europeiska kriterier vid arbetspsykologisk utvärdering och testning i arbetslivet.

Rådgivning HR-strategiska frågor


ChangeLead utgör också stöd till företag vid framarbetande och implementering av HR-strategiska processer vid utvecklings- och förändringsarbete i organisation. Ett sådant arbete kan exempelvis handla om översyn av performance managementsystem, utveckling av bonusmodell samt värdegrundsarbete.
Om din behovsbild överensstämmer med något av ovanstående vänligen kontakta ChangeLead för vidare konsultation och rådgivning.

Strategisk rådgivning

"ChangeLead utgör också stöd till företag vid framarbetande och implementering av HR-strategiska processer vid utvecklings- och förändringsarbete i organisation."
"Tillvägagångssättet bygger på ett öppet och handlingsinriktat samarbete där individens beteende och vilja till förändring är i fokus."

Samtalsstöd


Många chefer och medarbetare känner sig idag stressade och ibland kan det kännas svårt att själv veta hur man ska hantera en sådan situation eller den arbetsmässiga stress man upplever.
I sådana fall kan det vara skönt att få prata med någon och/eller få hjälp med hur man kan hantera sitt problem eller den stress de själva upplever.
ChangeLead erbjuder samtalsstöd i syfte att hjälpa chefer och medarbetare genom en sådan process samt skapa utrymme för reflektion, ökad självkännedom och insikt i det dagliga operativa arbetet och utveckling på det personliga planet i frågor som rör såväl ledarskap som uppdrag.
Som samtalsmetod används olika kognitiva och beteendeterapeutiska metoder i syfte att på ett handlingsinriktat sätt hjälpa individer finna konkreta och genomförbara lösningar och därmed åstadkomma förändring. Tillvägagångssättet bygger på ett öppet och handlingsinriktat samarbete där individens beteende och vilja till förändring är i fokus.